วิจัยและพัฒนา

  บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อรับผิดชอบใน การทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท โดยมีศักยภาพในการทำการวิจัยเชิงประยุกต์ ในผลิตภัณฑ์กลุ่มยารักษาโรค เครื่องสำอาง อาหารเสริม ซึ่งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลำดับที่ 225 ตามประกาศกระทรวงการ คลังฉบับที่ 170
 
  
 
     ศักยภาพของทีมงานและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอน Pre-formulation พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ พัฒนาตำรับและกระบวนการผลิต การขยายขนาดการผลิต การศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษาชีวสมมูล การถ่ายโอน เทคโนโลยี จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
  
เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สามารถออกแบบได้ตั้งแต่การวิจัย และพัฒนา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบเป็น การสร้างความมั่นใจว่า เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยถึงผู้บริโภค
 
 

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.