การผลิต

 

พื้นที่โรงงานการผลิต OSI

     OSI คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตยาให้ตรงตาม มาตรฐาน และ ข้อกำหนด ของการผลิตที่ดี อยู่เสมอ จึงมีการแยกโรงงาน การผลิตยาปฏิชีวนะ ออกจาก โรงงานการผลิตยาทั่วไป และเครื่องจักร สิ่งอำนวย ที่ใช้ในการผลิต ทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic) จัดอยู่ในคุณภาพชั้นนำ ตลอดจนมีวิศวกร/ช่าง ผู้ชำนาญการ ที่มากด้วยประสบการณ์มาให้การอบรม แก่พนักงานของOSIก่อน การใช้งานจริง
 

เราใส่ใจดูแลจากจุดเริ่มต้น

     OSI เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเข้มงวดการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบกระบวน การผลิต ทุกขั้นตอน เป็นที่มาของมาตรฐานต่างๆที่ได้รับ พื้นที่การ ผลิตแต่ละส่วนจะมีการแยกกัน อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ตรงตามมาตรฐาน GMP
     OSI เข้มงวดและเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพทั้งในยุโรป และเอเซียมาใช้ใน การผลิตวัตถุดิบทุกชนิดต้องได้รับการประกันคุณภาพ จากแหล่งผู้ผลิต และจาก ห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบของOSI จึงจะผ่านการได้รับอนุญาตให้นำไป ใช้ในการผลิตยาต่างๆได้
     OSI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์บาร์โค้ดในการตรวจวัดการชั่งน้ำหนัก ของวัตถุดิบ เพื่อความแม่นยำและความถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการผลิตจริง
 

ห้องปฏิบัติการควบคุณภาพ

     OSI ยึดแนวทางปฏิบัติตาม GMP แยกห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพออกเป็น 3 ส่วนคือ
1.ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
2.ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี
3.ฝ่ายตรวจสอบจุลชีววิทยา
     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพ และ การทดสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจ ได้ว่าผลการทดสอบที่ออกมามีความแม่นยำและถูกต้องเชื่อถือได้
 

ฝ่ายออกแบบผลิคภัณฑ์

     นอกเหนือจากกระบวนการผลิต OSIยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ในการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบจาก ทีมงานกราฟฟิกดีไซน์
 

คลังสินค้า

     พื้นที่ในส่วนของห้องคลังสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ป้องกันสัตว์ ไม่ให้เข้าไป เช่น หนู รวมทั้งมีการใช้โปรแกรมควบคุมสต็อกสินค้า สำหรับห้อง คลังสินค้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของการเก็บวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตยา, ส่วนของ การเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และส่วนของการเก็บผลิตภัณฑ์(finished products)
 

การบำรุงรักษาเครื่องจัทรฯที่ใช้ในการผลิต

     เรามีวิศวกรและช่างเทคนิคให้การบริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ เครื่องอำนวย ความสะดวกเป็นประจำสม่ำเสมอ
 

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(EHS)

     บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด(OSI) ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่ จะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเพื่อนำ ไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการ บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001 และมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ โดยยึดถือ เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน
3. ลดปริมาณของเสีย สารเคมีอันตราย ควบคุมมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย รวมถึงการ ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
5. สร้างจิตสำนึกและพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.